با علی شهابی در ارتباط باشید

ایمیل و سایت:

.
هم درس ها و همکاران ارجمند

می توانید بوسیلۀ ایمیل، سایت و شبکه های اجتماعی زیر با استاد علی شهابی در تماس باشید.

eng_shahabi@yahoo.com

مرکز تعاملات دانش محور دکتر علی شهابی

کانال رسمی تلگرام مرکز دانش افزایی دکتر علی شهابی:

https://telegram.me/Dr_Shahabi

https://ir.linkedin.com/pub/ali-shahabi/47/325/b43

ارتباطات فوری از طریق ایمیل پیشنهاد می شود.