• پلن پایه
 • 30 هزار تومان
  سالیانه
 • 100 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ فضای میزبانی وب
 • 10 عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان وردپرس
 • تمامی امکانات نامحدود
 • پل استاندارد
 • 50 هزار تومان
  سالیانه
 • 200 گیگ پهنای باند
 • 2 گیگ فضای میزبانی وب
 • 20 عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان وردپرس
 • تمامی امکانات نامحدود
 • پلن حرفه ای
 • 90 هزا تومان
  سالیانه
 • 500 گیگ پهنای باند
 • 5 گیگ فضای میزبانی وب
 • 50 عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان وردپرس
 • تمامی امکانات نامحدود