قابل توجه دانشجویان گرامی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

آمار و کاربرد آن در مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع

نمرات نهایی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ترم تابستان 94 شما به شرح زیر است:

شماره دانشجویی نمره
930061663  9
930072849 0
930640037 9
900551238 0
930060175 9
932314898 0
930648201 12
930030780 0
932208087 12
930649094 0
920656522 11.5
930041979 0
932203136 0
930166823 11.5
910174037 0
930172274 0
930648660 12
930032099 13.5
932215738 18
910275119 0
910084549 17.5
932353206 15
910193892 0
930644092 0
920418211 16
930072475 0
930640704 9
920654053 16
922513988 15
930001534 0
930646089 0
932342181 9
930062750 14.75
930084028 0
930648954 9
88264100170 0
930050204 9
930231244 7
87265100134 8
930085425 9
920678724 10
930032185 16
910051526 9