علی شهابی ارزیابی کار و زمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نمرات نهایی درس ارزیابی کار و زمان ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۹۴۰۳۹۰۴۰۵ ۱۸٫۵ هیجده نیم
۲ ۹۳۰۱۹۳۲۵۱ ۱۱٫۷۵ یازده هفتاد و پنج صدم
۳ ۹۳۰۲۴۲۴۲۵ ۱۲ دوازده
۴ ۹۳۰۱۸۳۵۵۰ ۱۳ سیزده
۵ ۹۳۰۱۷۱۵۴۱ ۱۵ پانزده
۶ ۹۳۰۲۵۰۲۹۴ ۱۰ ده
۷ ۹۳۰۱۸۵۲۲۰ ۱۴ چهارده
۸ ۹۳۰۲۳۲۲۲۷ ۱۱ یازده
۹ ۹۳۰۲۶۸۹۹۲ ۱۲ دوازده
۱۰ ۹۳۰۱۶۶۹۶۹ ۱۲ دوازده
۱۱ ۹۳۰۱۹۶۱۳۶ ۲۰ بیست
۱۲ ۹۳۰۲۳۲۱۹۲ ۱۵ پانزده
۱۳ ۹۳۰۲۵۶۷۰۸ ۹ نه
۱۴ ۹۳۰۱۷۱۲۵۱ ۱۳ سیزده
۱۵ ۹۴۰۳۳۹۱۹۲ ۱۸ هیجده
۱۶ ۹۰۴۳۱۲۰۶۲۶m ۹ نه
۱۷ ۹۴۰۴۰۵۲۵۰ ۲۰ بیست
۱۸ ۹۴۰۳۶۴۹۶۹ ۱۴ چهارده
۱۹ ۹۳۰۲۵۲۹۸۰ ۹ نه
۲۰ ۹۳۰۱۷۲۹۶۸ ۱۳٫۵ سیزده نیم
۲۱ ۹۳۰۶۳۰۱۶۸ ۱۰ ده
۲۲ ۹۳۰۱۹۴۳۹۶ ۱۳ سیزده
۲۳ ۹۳۰۲۵۳۵۷۸ ۱۴ چهارده
۲۴ ۹۳۰۱۶۹۴۱۲ ۱۷ هفده
۲۵ ۹۳۰۱۵۹۹۳۵ ۱۱ یازده
۲۶ ۹۲۰۳۵۶۱۱۱ ۱۰ ده
۲۷ ۹۳۰۱۸۹۰۷۵ ۱۳ سیزده
۲۸ ۹۳۰۲۵۶۵۹۵ ۱۰ ده
۲۹ ۹۳۰۶۳۳۱۸۹ ۱۶٫۵ شانزده نیم
۳۰ ۹۳۰۱۹۶۲۳۵ ۱۹ نوزده
۳۱ ۹۳۰۲۲۶۵۹۹ ۹ نه
۳۲ ۹۳۰۱۸۴۶۷۵ ۱۵٫۵ پانزده نیم
۳۳ ۹۳۰۱۹۶۵۴۳ ۱۴ چهارده
۳۴ ۹۳۴۳۱۲۱۰۶۸m ۱۳٫۵ سیزده نیم
۳۵ ۹۲۰۴۴۷۴۳۴ غ امتحان
۳۶ ۹۳۰۲۵۱۰۵۱ ۱۵ پانزده
۳۷ ۹۴۰۴۰۳۲۲۲ ۱۵ پانزده
۳۸ ۹۳۰۲۳۱۹۱۹ ۹ نه
۳۹ ۹۴۰۴۱۱۶۸۷ ۱۶٫۵ شانزده نیم
۴۰ ۹۳۰۱۹۶۱۱۸ ۱۳ سیزده
۴۱ ۹۴۰۳۳۵۱۳۵ ۱۱٫۵ یازده نیم
۴۲ ۹۳۰۲۵۴۰۰۴ ۱۰٫۵ ده نیم
۴۳ ۹۳۰۱۹۱۴۰۱ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۴۴ ۹۳۰۱۴۹۹۹۹ ۱۴ چهارده
۴۵ ۹۳۰۱۹۶۳۲۲ ۱۵ پانزده
۴۶ ۹۳۰۲۵۴۰۴۴ ۱۱٫۵ یازده نیم
۴۷ ۹۳۰۱۶۶۰۲۳ ۱۲ دوازده
۴۸ ۹۳۰۲۰۳۰۳۳ ۱۰ ده
۴۹ ۹۳۰۲۵۰۹۳۲ ۱۶٫۵ شانزده نیم
۵۰ ۹۳۰۱۹۲۳۹۷ ۱۵ پانزده
۵۱ ۹۲۰۴۴۸۱۹۷ ۱۰ ده
۵۲ ۹۲۴۳۱۲۰۹۷۹m ۱۵ پانزده
۵۳ ۹۳۰۱۹۶۶۸۶ ۱۵ پانزده
۵۴ ۹۳۰۱۹۶۰۷۶ ۱۳ سیزده
۵۵ ۹۳۰۲۴۲۴۳۳ ۱۲ دوازده
۵۶ ۹۲۴۳۱۲۰۹۴۳m غ امتحان
۵۷ ۹۳۰۱۹۲۰۰۹ ۱۷ هفده
۵۸ ۹۳۰۱۷۱۵۵۲ ۱۱ یازده
ردیف کد دانشجو نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۹۳۰۲۳۲۱۳۲ ۹ نه
۲ ۹۳۰۲۰۸۴۵۶ ۱۵ پانزده
۳ ۹۳۰۱۹۱۷۶۰ ۹ نه
۴ ۹۳۰۲۳۱۸۰۱ غ امتحان
۵ ۹۲۰۴۴۱۴۶۶ ۱۶ شانزده
۶ ۹۳۰۲۲۸۸۸۶ ۹ نه
۷ ۹۳۰۶۲۹۷۹۴ ۱۴ چهارده
۸ ۹۳۰۲۳۱۷۲۲ ۱۱ یازده
۹ ۹۳۰۲۲۵۲۸۳ ۹ نه
۱۰ ۹۲۰۳۳۵۲۰۴ ۹ نه
۱۱ ۹۳۰۲۳۲۱۶۳ ۱۰ ده
۱۲ ۹۳۰۲۵۷۴۱۳ غ امتحان
۱۳ ۹۳۰۶۲۹۷۴۳ ۱۰ ده
۱۴ ۹۳۰۱۷۰۰۲۰ ۱۶ شانزده
۱۵ ۹۱۴۳۱۲۰۷۴۳m ۱۲ دوازده
۱۶ ۹۲۰۳۶۲۲۷۰ ۱۱ یازده
۱۷ ۹۲۰۴۷۹۳۹۶ ۹ نه
۱۸ ۹۳۰۲۲۹۹۳۵ ۹ نه
۱۹ ۹۳۰۱۶۹۷۳۸ ۱۴٫۵ چهارده نیم
۲۰ ۹۳۰۲۵۲۸۷۲ ۱۰٫۷۵ ده هفتاد و پنج صدم
۲۱ ۹۲۰۴۴۵۸۰۵ ۱۵ پانزده
۲۲ ۹۳۰۱۹۶۶۱۷ ۱۱ یازده
۲۳ ۹۲۴۳۱۲۱۰۷۹m ۱۶٫۵ شانزده نیم
۲۴ ۹۳۰۱۷۰۸۰۰ ۱۴ چهارده
۲۵ ۹۳۰۱۶۹۷۱۶ ۱۵ پانزده
۲۶ ۹۳۰۲۵۶۵۳۰ ۱۳ سیزده
۲۷ ۹۳۰۲۴۶۵۲۱ ۹ نه
۲۸ ۹۳۰۱۶۴۵۸۷ ۱۶ شانزده
۲۹ ۹۲۰۳۶۲۲۸۸ ۱۷٫۵ هفده نیم
۳۰ ۹۲۰۴۴۵۴۱۲ ۱۴ چهارده
۳۱ ۹۳۰۱۶۵۹۵۶ ۱۴٫۵ چهارده نیم
۳۲ ۹۳۰۶۳۴۹۸۶ ۱۰ ده
۳۳ ۹۳۰۶۳۴۰۶۲ ۱۳ سیزده
۳۴ ۹۳۰۱۹۸۵۸۰ ۱۵ پانزده
۳۵ ۹۳۰۱۹۰۱۸۱ ۱۸٫۷۵ هیجده هفتاد و پنج صدم
۳۶ ۹۳۰۶۳۵۰۰۸ ۱۴ چهارده
۳۷ ۹۳۰۱۵۹۱۸۹ ۹ نه
۳۸ ۹۲۰۴۶۹۰۷۷ ۱۷ هفده
۳۹ ۹۲۰۴۴۰۶۶۵ ۹ نه
۴۰ ۹۳۰۱۹۷۱۱۰ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۴۱ ۹۳۰۲۶۷۲۲۶ ۱۶٫۷۵ شانزده هفتاد و پنج صدم
۴۲ ۸۹۰۵۷۴۶۰۷ ۹ نه
۴۳ ۹۲۰۴۳۲۰۶۷ ۱۱ یازده
۴۴ ۹۲۰۴۷۹۲۴۴ ۱۴٫۵ چهارده نیم
۴۵ ۹۳۰۱۶۹۸۳۸ غ امتحان
۴۶ ۹۳۰۱۹۶۰۴۶ ۱۴ چهارده
۴۷ ۹۱۰۰۱۸۳۷۴ ۱۱ یازده
۴۸ ۹۳۰۱۶۶۰۰۱ ۱۱ یازده
۴۹ ۹۳۰۱۹۶۰۱۲ ۱۵ پانزده
۵۰ ۹۲۰۴۲۶۹۵۷ ۹ نه
۵۱ ۹۳۰۲۱۷۸۳۶ ۹ نه
۵۲ ۹۲۰۴۶۵۹۱۹ ۱۵٫۵ پانزده نیم
۵۳ ۹۱۴۳۱۲۰۹۳۵m ۱۰ ده
۵۴ ۹۳۰۶۳۴۱۸۶ ۱۰٫۵ ده نیم
۵۵ ۹۳۰۶۳۸۳۴۵ ۱۶ شانزده
۵۶ ۹۳۰۱۹۶۳۱۱ ۹٫۷۵ نه هفتاد و پنج صدم
۵۷ ۹۳۰۶۳۸۳۹۴ ۱۳ سیزده

تعداد دانشجویان: ۱۱۵ نفر