کنترل کیفیت آماری، علی شهابی

نمرات نهایی درس کنترل کیفیت آماری ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۴۳۲۹۸۹۷۹ ۷
۲ ۹۳۲۲۸۹۵۵۶ غیبت امتحان
۳ ۹۲۰۴۹۰۴۲۳ ۶
۴ ۹۳۲۲۱۸۹۴۰ ۱۶
۵ ۹۳۰۶۵۸۵۲۰ ۱۵٫۵
۶ ۹۱۰۴۲۷۲۸۸ ۱۲٫۵
۷ ۹۱۰۳۵۵۷۳۲ غیبت امتحان
۸ ۹۳۰۰۰۰۶۹۲ ۱۳
۹ ۹۳۲۲۵۶۵۴۱ ۱۰
۱۰ ۹۲۰۴۴۶۶۲۰ غیبت امتحان
۱۱ ۹۳۲۲۴۳۳۴۷ ۱۸
۱۲ ۹۳۲۲۲۴۷۲۱ ۱۳٫۵
۱۳ ۹۴۳۱۵۳۴۳۹ ۱۸
۱۴ ۹۲۲۵۲۰۹۴۰ غیبت امتحان
۱۵ ۹۲۲۰۵۹۸۹۰ ۸
۱۶ ۹۴۳۲۳۳۷۰۵ ۱۰
۱۷ ۹۳۲۲۰۶۲۱۱ ۸
۱۸ ۹۴۳۰۶۴۰۸۵ ۱۰
۱۹ ۹۴۳۱۸۸۱۹۶ ۲۰
۲۰ ۹۳۲۲۰۵۹۷۲ ۱۵
۲۱ ۹۳۰۰۶۱۶۲۷ ۱۵
۲۲ ۹۱۰۴۰۱۲۰۷ ۱۳
۲۳ ۹۱۰۱۸۲۵۳۳ ۱۱
۲۴ ۹۳۲۲۱۶۷۶۵ ۱۹
۲۵ ۹۴۳۱۶۱۵۱۳ ۱۳
۲۶ ۹۳۰۰۲۵۸۶۴ ۱۷
۲۷ ۹۴۳۱۲۱۲۶۴ ۱۷
۲۸ ۹۳۲۲۳۳۹۴۴ ۱۶
۲۹ ۹۳۲۲۲۲۴۲۶ ۹
۳۰ ۹۱۰۳۹۶۶۸۶ ۱۰
ردیف شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۳۲۲۱۰۶۱۲ ۱۶
۲ ۹۳۰۰۶۷۷۶۴  غیبت امتحان
۳ ۹۲۰۴۱۴۸۸۴ ۱۹٫۵
۴ ۹۴۳۱۱۴۴۵۲ ۱۹
۵ ۹۱۰۳۸۶۰۵۴  غیبت امتحان
۶ ۹۴۳۰۲۴۹۷۵ ۱۳
۷ ۹۲۰۶۵۹۹۹۶ ۱۳٫۵
۸ ۹۳۲۲۰۷۷۶۰ ۱۰
۹ ۹۴۳۱۷۶۷۹۵ ۱۳
۱۰ ۸۹۰۱۶۶۸۰۳ ۱۰
۱۱ ۹۴۳۲۶۸۱۱۱ ۱۸
۱۲ ۹۳۲۲۱۰۹۶۹ ۱۲٫۲۵
۱۳ ۹۲۰۶۵۷۶۶۹  غیبت امتحان
۱۴ ۹۳۰۰۴۳۳۰۱ ۱۱٫۲۵
۱۵ ۹۴۳۱۶۹۶۴۸ ۱۲
۱۶ ۹۲۲۰۷۸۱۸۹  غیبت امتحان
۱۷ ۹۳۰۶۵۳۲۳۵  غیبت امتحان
۱۸ ۹۴۳۱۵۵۳۸۳ ۱۹
۱۹ ۹۳۲۲۴۶۵۷۱ ۱۶
۲۰ ۹۳۲۲۲۳۱۴۸ ۱۴
۲۱ ۹۱۰۲۱۶۰۹۸  غیبت امتحان
۲۲ ۹۴۳۰۴۰۲۱۰ ۲۰

میانگین نمرات ۱۵ می باشد.