نوشته‌ها

نایاب‌ترین موجود عالم

 

کوتاه بودن عمر گل در محبوبیت آن مؤثر است.

کم بودن مقدار طلا در قیمتی بودن آن مؤثر است.

انسان همیشه به دنبال اشیاء نایاب و کمیاب است.

غافل از اینکه نایابترین موجود در عالم، آدم خوب است.

بیایید به جای پیدا کردن اشیاء کمیاب، خودمان از اشخاص نایاب بشویم.