• whoishussain-alishahabi.com-Marketing
  • اصول بازاریابی در مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع
  • کتاب کسب و کار سبز، دکتر علی شهابی، انتشارات کارآفرینی، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نمرات نهایی درس اصول بازاریابی ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف کد دانشجو نمره پایانی
۲۱ ۹۲۱۱۱۰۱۰۸۰ ۱۸
۲۲ ۹۲۲۱۱۰۲۰۰۹ ۱۹
۲۳ ۹۲۱۱۱۰۱۰۷۸ ۱۹/۵
۲۴ ۹۲۱۱۱۰۱۰۱۳ ۱۷
۲۵ ۹۲۲۱۱۰۱۰۰۷ ۱۴/۵
۲۶ ۹۲۱۱۱۰۱۰۲۲ ۱۳/۲۵
۲۷ ۹۲۲۱۱۰۱۰۱۲ ۱۷
۲۸ ۹۲۱۱۱۰۱۰۲۵ ۲۰
۲۹ ۹۱۱۱۱۰۰۰۳۵ ۱۰
۳۰ ۹۲۲۱۱۰۱۰۱۵ ۱۹/۷۵
۳۱ ۹۲۱۱۱۰۱۰۲۹ ۱۸/۵
۳۲ ۹۲۲۱۱۰۱۰۲۳ ۱۹
۳۳ ۹۲۱۱۱۰۱۰۳۲ ۱۳
۳۴ ۹۲۱۱۱۰۱۰۳۳ ۱۸
۳۵ ۹۲۲۱۱۰۲۰۲۵ ۱۹
۳۶ ۹۲۲۱۱۰۱۰۲۷ ۱۸
۳۷ ۹۲۱۱۱۰۱۰۴۹ ۱۷
۳۸ ۹۲۱۱۱۰۱۰۵۲ ۱۸/۵
۳۹ ۹۲۱۱۱۰۱۰۵۶ ۱۹/۵
۴۰ ۹۲۱۱۱۰۱۰۵۸ ۱۷/۷۵
۴۱ ۹۲۲۱۱۰۳۰۰۳ ۲۰
۴۲ ۹۲۱۱۱۰۱۰۶۸ ۱۷/۷۵
۴۳ ۹۲۱۱۱۰۱۰۷۲ ۱۵/۷۵
۴۴ ۹۲۲۱۱۰۲۰۴۰ ۱۷/۵
۴۵ ۹۲۱۱۱۰۱۰۷۷ ۱۹/۵
ردیف کد دانشجو نمره پایانی
۱ ۹۲۲۱۱۰۲۰۰۸ ۱۳/۵
۲ ۹۲۲۱۱۰۱۰۰۸ ۲۰
۳ ۹۲۱۱۱۰۱۰۱۸ ۱۴/۵
۴ ۹۱۱۱۱۰۰۰۳۲ ۱۰
۵ ۹۲۱۱۱۰۱۰۱۹ ۱۷/۷۵
۶ ۹۲۱۱۱۰۱۰۲۰ ۱۶/۷۵
۷ ۹۲۲۱۱۰۲۰۱۴
۸ ۹۲۲۱۱۰۱۰۱۹ ۱۹/۵
۹ ۹۲۲۱۱۰۲۰۱۸ ۱۹/۵
۱۰ ۹۱۱۱۱۰۰۰۴۲ ۱۰/۲۵
۱۱ ۹۲۱۱۱۰۱۰۸۱ ۱۷/۷۵
۱۲ ۹۲۱۱۱۰۱۰۴۰ ۱۷/۵
۱۳ ۹۲۲۱۱۰۲۰۲۷ ۱۷/۵
۱۴ ۹۲۲۱۱۰۱۰۳۱ ۱۸
۱۵ ۹۲۲۱۱۰۱۰۳۲ ۱۸
۱۶ ۹۲۲۱۱۰۲۰۳۲ ۱۷/۵
۱۷ ۹۲۲۱۱۰۱۰۳۳ ۱۷/۷۵
۱۸ ۹۲۱۱۱۰۱۰۶۳ ۱۴/۵
۱۹ ۹۲۱۱۱۰۱۰۶۹
۲۰ ۹۲۲۱۱۰۲۰۳۸ ۱۹/۵