قابل توجه دانشجویان گرامی درس اصول بازاریابی؛ مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اصول بازاریابی - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع

نمرات نهایی درس اصول بازاریابی ترم تابستان 94 به شرح زیر است:


شماره دانشجویی

نمره
900494706 19.50
900588037 17
920334855 17
900619852 20
9043120929m  17
910380324  19
910330808 13
900592636  16
9143120933m 20
910353018 17.5
900507278 16.25
9043120611m 17
900700626 18
900703801 14
910210389 20
900509457 16.75
900497520 18
910173995 12
900639396 0
900598062 17
900699509 15
9043120893m 16.5
900700132  16
920342206 16
910175088 12.5
900552654 19.5
900686419 16
900699424 15
900696115 16
910185326 20
900574336 15.5
900703817 13