اصول مدیریت و تئوری سازمان - دانشگاه آزاد اسلامی - استاد علی شهابی

نمرات نهایی درس اصول مدیریت و تئوری سازمان ترم تابستان ۹۴-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به شرح زیر است:

 

ردیف شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۱۱۷۵۱۶۶۳۹ ۱۶
۲ ۹۱۱۷۵۱۵۹۷۵ ۱۸٫۲۵
۳ ۸۸۱۷۰۱۰۹۰۴ ۱۹
۴ ۹۲۱۷۵۱۰۵۴۴ ۱۹٫۵
۵ ۹۲۱۷۵۱۳۳۴۵ ۱۶٫۵
۶ ۹۳۱۷۵۱۰۵۴۵ ۱۸
۷ ۹۲۱۷۵۱۰۴۲۱ ۲۰
۸ ۹۱۱۷۵۱۰۴۲۰ ۰
۹ ۹۳۱۷۵۱۲۴۶۸ ۱۷٫۵
۱۰ ۸۸۱۷۴۱۲۰۳۴ ۰
۱۱ ۹۳۱۷۵۱۲۷۵۰ ۱۵٫۷۵
۱۲ ۹۲۱۷۵۱۲۹۵۱ ۱۶٫۵
۱۳ ۹۱۱۷۵۱۰۹۵۸ ۱۴
۱۴ ۹۲۱۷۵۱۰۴۸۷ ۱۹٫۵
۱۵ ۹۲۱۷۵۱۳۳۶۷ ۱۴
۱۶ ۹۲۱۷۵۱۰۰۳۸ ۱۸٫۲۵
۱۷ ۹۱۱۷۵۱۳۸۰۵ ۰
۱۸ ۹۳۱۷۵۱۱۲۸۷ ۱۸٫۷۵
۱۹ ۹۱۵۶۷۸۳۲۵۶ ۱۲
۲۰ ۹۰۱۷۷۸۸۹۳۴ ۱۰٫۲۵