اقتصاد ایران را خودمان می سازیم... علی شهابی - اقتصاد مهندسی

نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

گروه اول شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۴۱۷۲۱۲۴۰۰ ۱۴
۲ ۹۱۱۱۴۱۰۹۹۵ ۱۹
۳ ۹۲۱۱۲۱۳۰۸۷ ۹
۴ ۹۱۱۱۴۱۰۶۴۷ ۱۷
۵ ۹۲۱۱۲۱۰۸۴۸ ۱۵
۶ ۹۱۱۱۴۱۱۶۳۷ ۱۸
۷ ۹۲۱۱۲۱۴۱۱۲ ۱۷
۸ ۹۱۱۲۵۱۴۰۱۴ ۱۵٫۵
۹ ۸۳۱۱۲۱۳۲۳۴ ۵
۱۰ ۹۲۱۲۴۱۱۹۹۸ ۱۵
۱۱ ۹۱۱۱۴۱۱۲۸۸ ۱۹
۱۲ ۹۴۱۷۲۱۳۴۵۶ ۹
۱۳ ۹۳۱۷۲۱۰۴۰۷ ۱۸٫۵
۱۴ ۹۲۱۱۲۱۲۳۴۵ ۱۶
۱۵ ۹۲۱۲۵۱۰۵۸۳ ۱۷
۱۶ ۹۳۱۷۲۰۰۰۱۳ ۱۵
۱۷ ۹۲۱۱۲۱۰۱۹۶ ۱۴
۱۸ ۹۳۱۷۲۱۱۸۴۶ ۵
۱۹ ۹۴۱۷۲۱۲۷۸۱ ۵
۲۰ ۹۱۱۱۴۱۰۰۵۲ ۱۹٫۵
۲۱ ۹۱۱۱۴۱۰۱۸۶ ۱۷٫۵
۲۲ ۹۰۱۲۵۱۳۲۶۹ ۱۸
۲۳ ۹۵۱۷۲۱۲۶۰۳ ۹
۲۴ ۹۳۱۷۲۱۰۰۸۱ ۱۵٫۵
۲۵ ۹۴۱۷۲۱۳۱۷۵ ۱۴
۲۶ ۹۱۱۱۴۱۰۷۹۳ ۱۷
۲۷ ۹۳۱۷۲۱۰۲۸۳ ۲۰
۲۸ ۹۱۱۱۴۱۰۴۵۶ ۱۲٫۵
۲۹ ۹۵۱۷۲۱۰۸۰۳ ۵
۳۰ ۹۲۱۱۲۱۱۱۳۱ ۱۹٫۵
۳۱ ۹۱۱۱۴۱۱۶۹۳ ۱۷٫۵
۳۲ ۹۳۱۷۲۱۳۶۸۰ ۱۲
۳۳ ۹۲۱۱۴۱۱۲۹۰ ۱۶٫۵
۳۴ ۹۳۱۷۲۱۰۲۳۸ ۱۹٫۵
۳۵ ۹۲۱۱۴۱۰۶۲۶ ۱۴٫۵
۳۶ ۹۱۱۱۲۱۲۴۴۵ ۱۰
۳۷ ۹۴۱۷۲۱۰۴۳۱ ۲۰
۳۸ ۹۲۱۱۴۱۰۲۰۰ ۹
۳۹ ۹۲۱۲۵۱۳۵۶۴ ۹
۴۰ ۹۳۱۷۲۱۰۵۹۷ ۱۸٫۵
۴۱ ۹۱۱۱۲۱۱۳۱۰ ۱۸
۴۲ ۹۴۱۷۲۱۰۱۵۰ ۵
گروه دوم شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۳۱۷۲۱۰۰۴۷ ۱۶
۲ ۹۵۱۷۲۱۱۳۵۴ ۲۰
۳ ۹۴۱۷۲۱۳۲۵۴ ۹
۴ ۹۳۱۷۲۱۲۰۸۳ ۵
۵ ۹۱۱۱۴۱۱۵۶۹ ۱۷
۶ ۹۳۱۷۲۱۲۰۶۱ ۱۵
۷ ۹۳۱۷۲۱۳۲۲۰ ۵
۸ ۹۴۱۷۲۱۱۵۲۲ ۱۳
۹ ۹۲۱۱۲۱۳۱۶۶ ۱۶
۱۰ ۹۴۱۷۲۱۴۰۴۲ ۲۰
۱۱ ۹۳۱۷۲۱۲۳۹۷ ۵
۱۲ ۹۲۱۱۲۱۲۷۸۳ ۵
۱۳ ۹۱۱۱۴۱۱۷۳۸ ۱۳٫۵
۱۴ ۹۱۱۱۴۱۱۱۵۴ ۲۰
۱۵ ۹۲۱۲۵۱۳۳۰۶ ۱۰
۱۶ ۹۱۱۱۴۱۰۹۶۲ ۲۰
۱۷ ۹۴۱۷۲۱۰۱۱۶ ۱۴
۱۸ ۹۱۱۱۴۱۱۲۳۳ ۱۷
۱۹ ۹۱۱۱۴۱۰۰۸۵ ۱۵٫۵
۲۰ ۹۲۱۲۴۱۰۹۵۳ ۱۸
۲۱ ۹۴۱۷۲۱۴۱۰۹ ۱۳٫۵
۲۲ ۹۳۱۷۲۱۰۵۲۰ ۱۴٫۵
۲۳ ۹۳۱۷۲۱۲۸۱۴ ۵
۲۴ ۹۱۱۱۴۱۱۳۰۱ ۱۹٫۵
۲۵ ۹۲۱۱۲۱۳۵۵۹ ۱۸
۲۶ ۹۳۱۷۲۱۰۵۱۹ ۱۴
۲۷ ۹۳۱۷۲۱۲۵۰۰ ۱۳
۲۸ ۹۳۱۷۲۱۱۱۶۱ ۱۹٫۵
۲۹ ۹۴۱۷۲۱۰۶۷۷ ۱۵
۳۰ ۹۳۱۷۲۱۲۴۲۱ ۱۰
۳۱ ۹۳۱۷۲۴۰۱۲۹ ۱۴
۳۲ ۹۳۱۷۲۴۰۱۹۶ ۱۰
۳۳ ۹۳۱۷۲۱۰۴۴۱ ۱۸٫۵
۳۴ ۹۲۱۱۲۱۳۴۸۱ ۱۷
۳۵ ۹۱۱۲۵۱۰۲۲۳ ۱۸
۳۶ ۹۱۱۱۲۱۰۴۰۹ ۱۱
۳۷ ۸۳۱۲۵۲۰۰۲۳ ۵
۳۸ ۹۲۱۲۵۱۱۱۸۰ ۵
۳۹ ۹۱۱۱۴۱۰۵۴۶ ۱۶٫۵
۴۰ ۹۵۱۷۲۱۳۸۲۸ ۹