اقتصاد مهندسی علی شهابی استاد علی شهابی دکتر علی شهابی دانشگاه آزاد اسلامی رشته مهندسی صنایع

نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۹۴۰۳۸۶۹۳۸ ۱۲ دوازده
۲ ۹۳۰۲۴۸۳۵۰ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۳ ۹۴۰۳۶۰۷۵۲ ۱۶٫۵ شانزده نیم
۴ ۹۴۰۳۹۲۴۶۸ ۱۱ یازده
۵ ۹۳۰۲۱۶۰۸۶ ۱۷٫۵ هفده نیم
۶ ۹۴۳۱۹۲۲۴۰ غ امتحان
۷ ۹۳۰۲۱۷۸۹۰ ۱۵ پانزده
۸ ۹۴۰۴۰۸۷۹۵ ۱۱ یازده
۹ ۹۴۰۴۱۱۲۹۳ غ امتحان
۱۰ ۹۳۰۶۳۷۱۸۰ ۹ نه
۱۱ ۹۲۴۱۱۲۱۵۲۲ ۱۴ چهارده
۱۲ ۹۳۰۱۷۱۴۳۸ ۱۱ یازده
۱۳ ۹۳۰۲۳۱۵۶۵ ۱۲ دوازده
۱۴ ۹۴۰۳۸۷۴۷۱ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۱۵ ۹۳۰۱۴۸۵۵۰ ۱۳ سیزده
۱۶ ۹۲۰۴۷۳۹۹۱ ۹ نه
۱۷ ۹۳۰۶۶۴۶۹۶ ۹ نه
۱۸ ۹۴۰۴۱۱۹۸۴ ۱۱ یازده
۱۹ ۹۴۳۲۵۹۶۲۸ غ امتحان
۲۰ ۹۴۰۴۲۰۰۷۱ غ امتحان
۲۱ ۹۳۰۶۳۶۲۶۴ ۱۰ ده
۲۲ ۹۳۰۲۵۱۲۶۸ ۱۰ ده
۲۳ ۹۴۰۳۶۵۸۱۶ ۱۷ هفده
۲۴ ۹۳۰۲۳۱۵۹۷ ۱۰ ده
۲۵ ۹۳۰۲۴۰۰۹۴ غ امتحان
۲۶ ۹۳۰۶۳۶۵۶۷ ۱۲ دوازده
۲۷ ۹۳۰۶۵۰۵۹۴ غ امتحان
۲۸ ۹۴۰۴۱۱۵۰۵ ۱۹٫۲۵ نوزده بیست و پنج صدم
۲۹ ۹۲۰۴۷۲۵۴۵ غ امتحان
۳۰ ۹۳۰۲۲۵۴۰۸ ۱۹ نوزده
۳۱ ۹۳۰۲۴۸۹۸۵ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۳۲ ۹۳۰۲۷۰۲۸۶ ۹ نه
۳۳ ۹۳۰۱۹۶۳۱۳ ۱۳ سیزده
۳۴ ۹۳۰۱۷۰۰۲۴ ۱۰٫۵ ده نیم
۳۵ ۹۴۳۰۳۰۳۷۳ غ امتحان
۳۶ ۹۲۰۳۹۶۶۰۷ ۱۴٫۵ چهارده نیم
۳۷ ۹۴۰۴۰۳۲۶۲ غ امتحان
۳۸ ۹۴۰۳۹۲۸۶۸ ۱۰ ده
۳۹ ۹۴۳۱۷۲۹۳۶ ۴ چهار
۴۰ ۹۲۰۴۹۶۵۸۵ غ امتحان
۴۱ ۹۳۰۲۴۴۰۱۹ ۱۱ یازده
۴۲ ۹۳۰۲۶۸۳۴۳ ۱۳ سیزده
۴۳ ۹۴۰۴۱۲۰۲۲ غ امتحان
۴۴ ۹۲۰۴۳۸۴۵۷ ۹ نه
۴۵ ۹۳۰۲۳۱۱۴۶ ۱۳ سیزده
۴۶ ۹۳۲۲۵۳۰۷۹ ۱۱٫۵ یازده نیم
۴۷ ۹۳۰۲۲۷۲۵۰ غ امتحان
۴۸ ۹۴۰۴۱۱۶۴۸ غ امتحان
۴۹ ۹۴۰۴۰۲۰۹۷ ۱۶ شانزده
۵۰ ۹۳۰۲۳۱۵۹۹ ۱۴ چهارده
۵۱ ۹۲۰۴۴۷۳۱۶ غ امتحان
۵۲ ۹۳۰۲۴۷۴۸۷ ۹ نه
ردیف کد دانشجو نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۹۴۰۳۸۹۷۸۹ ۱۰٫۵ ده نیم
۲ ۹۳۰۱۵۴۵۵۰ ۱۱٫۵ یازده نیم
۳ ۹۲۰۳۴۵۶۶۷ ۱۶ شانزده
۴ ۹۴۰۴۰۹۶۳۵ ۹ نه
۵ ۹۳۰۲۲۷۲۵۱ ۱۴ چهارده
۶ ۹۳۰۲۳۱۹۸۵ ۱۰ ده
۷ ۹۴۳۰۳۲۷۱۱ ۱۱٫۵ یازده نیم
۸ ۹۴۰۳۸۸۷۳۸ غ امتحان
۹ ۹۴۰۳۹۲۶۷۲ ۱۶٫۵ شانزده نیم
۱۰ ۹۴۰۳۶۵۲۱۵ ۱۶ شانزده
۱۱ ۹۲۴۱۱۲۱۵۰۲ غ امتحان
۱۲ ۹۴۳۱۰۷۲۷۸ ۹ نه
۱۳ ۹۲۰۴۴۴۸۹۵ غ امتحان
۱۴ ۹۲۰۴۹۴۷۸۱ ۱۸ هیجده
۱۵ ۹۲۰۴۰۵۲۲۷ ۱۲ دوازده
۱۶ ۹۲۰۳۹۶۳۹۹ ۱۹ نوزده
۱۷ ۹۴۰۴۰۶۱۲۷ ۹ نه
۱۸ ۹۲۰۳۸۳۵۸۸ ۱۸ هیجده
۱۹ ۹۳۲۲۷۳۱۰۸ ۹ نه
۲۰ ۹۴۳۲۱۱۵۸۷ ۹ نه
۲۱ ۹۴۰۳۸۱۰۴۰ غ امتحان
۲۲ ۹۳۰۲۶۷۷۵۳ ۹ نه
۲۳ ۹۴۳۰۳۵۵۶۱ ۱۶ شانزده
۲۴ ۹۳۰۱۷۱۵۱۲ ۱۳٫۵ سیزده نیم
۲۵ ۹۳۰۲۲۶۵۱۶ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۲۶ ۹۳۰۲۵۶۰۳۱ ۹ نه
۲۷ ۹۳۰۲۵۶۱۱۳ ۱۰ ده
۲۸ ۹۳۰۲۲۶۷۷۰ ۱۸٫۵ هیجده نیم
۲۹ ۹۴۰۳۶۵۲۸۵ ۱۵٫۵ پانزده نیم
۳۰ ۹۳۰۶۳۷۹۵۵ غ امتحان
۳۱ ۹۲۰۴۱۱۴۱۷ ۱۹ نوزده
۳۲ ۹۵۰۳۶۶۴۲۷ ۱۶٫۵ شانزده نیم
۳۳ ۹۲۰۳۶۱۷۷۰ ۱۸٫۷۵ هیجده هفتاد و پنج صدم
۳۴ ۹۳۰۲۵۳۱۹۷ ۱۲ دوازده
۳۵ ۹۵۰۳۶۶۶۷۰ غ امتحان
۳۶ ۹۳۰۲۵۶۳۰۵ ۱۲ دوازده
۳۷ ۹۴۳۱۸۹۲۶۲ ۹ نه
۳۸ ۹۴۳۲۰۲۶۱۱ ۹ نه
۳۹ ۹۴۰۴۱۱۶۶۱ ۱۶ شانزده
۴۰ ۹۴۳۱۶۱۹۱۷ ۱۴ چهارده
۴۱ ۹۳۲۲۵۳۰۷۶ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۴۲ ۹۳۰۲۱۳۳۹۷ ۱۷ هفده
۴۳ ۹۳۰۲۶۸۸۸۰ ۱۲ دوازده
۴۴ ۹۴۰۳۹۱۵۱۹ ۱۲٫۵ دوازده نیم
۴۵ ۹۴۳۱۷۱۵۸۰ ۲۰ بیست
۴۶ ۹۴۰۳۸۹۳۶۶ ۱۴ چهارده
۴۷ ۹۳۰۶۳۶۲۸۵ ۹ نه
۴۸ ۹۴۳۱۷۷۱۱۰ ۹ نه
۴۹ ۹۴۰۴۰۴۵۱۹ غ امتحان
۵۰ ۹۳۰۲۳۱۵۹۹ ۱۴ چهارده
۵۱ ۹۴۰۴۱۱۵۰۵ ۱۹٫۲۵ نوزده بیست و پنج صدم
۵۲ ۹۳۰۲۱۶۰۸۶ ۱۷٫۵ هفده نیم

تعداد کل دانشجویان: ۱۰۴ نفر