اقتصاد ایران علی شهابی دانشگاه آزاد اسلامی اقتصاد مهندسی

نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۳۰۱۷۱۲۶۹  ۱۶٫۵۰
۲ ۹۴۰۳۹۲۳۱۴  ۱۴٫۰۰
۳ ۹۳۰۱۹۳۲۵۱  ۰۹٫۰۰
۴ ۹۳۰۲۴۲۴۲۵  ۱۰٫۰۰
۵ ۹۳۰۱۷۱۵۴۱  ۱۰٫۰۰
۶ ۹۲۰۴۷۲۱۳۶  ۰۹٫۰۰
۷ ۹۳۰۲۱۷۹۰۳  ۱۱٫۰۰
۸ ۹۳۰۶۳۸۲۹۰  ۲۰٫۰۰
۹ ۹۳۰۱۶۷۸۴۳  ۱۴٫۵۰
۱۰ ۹۳۰۱۵۴۵۵۷  ۱۵٫۰۰
۱۱ ۹۰۴۳۱۲۰۹۲۹m  ۰۹٫۰۰
۱۲ ۹۲۰۳۴۹۵۵۸  ۱۴٫۰۰
۱۳ ۹۳۰۶۳۴۰۰۰  ۱۳٫۰۰
۱۴ ۹۲۰۴۴۷۸۶۷  ۰۹٫۰۰
۱۵ ۹۳۰۲۱۶۹۳۷  غ امتحان
۱۶ ۹۲۰۳۵۷۸۲۹  ۰۹٫۰۰
۱۷ ۹۲۴۳۱۲۰۹۸۴m  ۱۸٫۰۰
۱۸ ۹۳۰۲۴۵۳۶۳  ۱۳٫۵۰
۱۹ ۹۳۰۱۹۳۶۲۸  ۰۹٫۰۰
۲۰ ۹۳۰۱۷۰۸۰۰  ۰۹٫۰۰
۲۱ ۹۱۴۳۱۲۰۷۴۸m  ۱۱٫۰۰
۲۲ ۹۳۰۱۹۰۶۱۴  ۱۳٫۵۰
۲۳ ۹۲۰۴۴۵۱۰۰  ۱۰٫۰۰
۲۴ ۹۲۰۴۷۶۴۱۰  ۱۰٫۰۰
۲۵ ۹۳۰۱۷۱۴۹۲  ۱۸٫۵۰
۲۶ ۹۳۰۱۹۳۵۴۷  ۱۰٫۰۰
۲۷ ۹۳۰۱۹۶۰۴۹  ۱۰٫۰۰
۲۸ ۹۳۰۱۹۸۵۸۰  ۱۳٫۰۰
۲۹ ۹۲۰۳۸۸۳۶۲  ۰۹٫۰۰
۳۰ ۹۳۰۱۹۶۲۳۵  ۱۳٫۰۰
۳۱ ۹۳۰۱۹۶۵۴۳  ۱۱٫۰۰
۳۲ ۹۳۴۳۱۲۱۰۶۸m  ۱۴٫۰۰
۳۳ ۹۰۰۶۹۹۰۴۸  ۱۲٫۰۰
۳۴ ۸۷۴۳۱۲۰۹۴۲m  ۱۰٫۰۰
۳۵ ۹۴۰۴۰۳۲۲۲  ۱۶٫۵۰
۳۶ ۹۳۰۲۳۱۷۵۸  ۱۴٫۵۰
۳۷ ۹۲۰۳۶۱۵۰۲  ۱۲٫۰۰
۳۸ ۹۲۰۳۹۲۰۹۷  حــــــذف مازاد
۳۹ ۹۳۰۱۵۹۱۸۹  ۱۴٫۰۰
۴۰ ۹۲۰۳۶۱۷۹۴  ۰۹٫۰۰
۴۱ ۹۳۰۶۳۷۳۸۰  ۱۰٫۰۰
۴۲ ۹۳۰۲۶۷۲۲۶  ۱۲٫۵۰
۴۳ ۹۰۰۵۶۹۶۷۰  ۰۹٫۰۰
۴۴ ۹۳۰۱۹۶۳۲۲  ۱۴٫۰۰
۴۵ ۹۳۰۲۰۳۰۳۳  ۰۹٫۰۰
۴۶ ۹۲۰۴۴۸۱۹۷  ۰۹٫۰۰
۴۷ ۹۳۰۱۹۶۰۴۶  ۱۳٫۰۰
۴۸ ۹۳۰۲۴۷۰۳۰  ۱۰٫۰۰
۴۹ ۹۲۰۳۹۵۲۳۲  ۱۰٫۰۰
۵۰ ۹۲۰۳۳۱۵۰۳  غ امتحان
۵۱ ۹۲۰۴۲۶۹۵۷  غ امتحان
۵۲ ۹۲۰۴۶۵۹۱۹  ۰۹٫۷۵
۵۳ ۹۳۰۱۸۱۹۵۲  ۱۴٫۰۰
۵۴ ۹۲۰۳۶۲۰۴۶  ۱۲٫۵۰
۵۵ ۹۳۰۱۹۶۳۱۱  ۱۷٫۰۰