اقتصاد مهندسی علی شهابی دانشگاه آزاد اسلامی

نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره وضعیت نمره
۱ ۹۳۱۱۷۱۳۳۴۲ ۱۰
۲ ۹۳۱۱۷۱۳۵۷۷ غایب (غیرموجه)
۳ ۹۲۱۱۷۱۰۴۴۹ ۱۵
۴ ۹۳۱۱۷۱۳۶۴۵ ۱۲
۵ ۹۰۱۱۷۱۰۷۶۲ غایب (غیرموجه)
۶ ۹۳۱۱۷۱۰۵۲۹ ۱۹
۷ ۹۲۱۱۷۱۲۴۴۱ ۱۶
۸ ۹۳۱۱۷۴۰۲۸۵ ۱۷
۹ ۹۳۱۱۷۱۳۴۳۲ ۱۶
۱۰ ۹۳۱۱۷۱۱۸۷۸ ۲۰
۱۱ ۹۲۱۱۷۱۱۴۳۹ ۲۰
۱۲ ۹۳۱۱۷۱۲۹۰۳ ۲۰
۱۳ ۹۲۱۱۷۱۲۸۹۰ ۱۰
۱۴ ۹۲۱۱۷۱۲۶۲۱ ۱۵٫۵
۱۵ ۹۳۱۱۷۱۳۳۵۳ ۱۵
۱۶ ۹۲۱۱۷۱۱۷۹۸ ۱۶
۱۷ ۹۳۱۱۷۴۰۴۱۰ ۱۴
۱۸ ۹۲۱۱۷۱۱۶۰۸ ۱۱
۱۹ ۹۳۱۱۷۱۰۲۹۳ ۲۰
۲۰ ۹۳۱۱۷۱۲۴۷۵ ۱۵
۲۱ ۹۲۱۱۷۱۲۳۸۴ ۱۲٫۵
۲۲ ۹۴۴۱۹۱۰۵۳۶ ۱۵
۲۳ ۹۳۱۱۷۱۳۱۰۶ ۱۳٫۵
۲۴ ۹۳۱۱۷۱۰۵۷۴ ۱۳
۲۵ ۹۳۱۱۷۱۲۳۲۹ ۱۹٫۵
۲۶ ۹۳۱۱۷۱۰۴۸۴ ۲۰
۲۷ ۹۳۱۱۷۱۲۹۹۲ ۱۸٫۵
۲۸ ۹۳۱۱۷۱۰۸۹۹ غایب (غیرموجه)
۲۹ ۹۳۱۱۷۱۳۵۴۴ ۱۵
۳۰ ۹۳۱۱۷۴۰۰۹۴ ۱۲
۳۱ ۹۳۱۱۷۱۲۷۰۱ ۱۳٫۵
۳۲ ۸۷۱۱۷۱۱۹۵۰ غایب (غیرموجه)
۳۳ ۹۲۱۱۷۱۱۴۵۱ ۱۴
۳۴ ۹۲۱۱۷۱۰۶۶۳ ۱۶
۳۵ ۹۲۱۱۷۱۰۳۲۶ ۱۶٫۵
۳۶ ۹۳۱۱۷۱۱۸۲۳ ۲۰
ردیف شماره دانشجویی نمره وضعیت نمره
۱ ۹۳۱۱۲۱۳۲۸۰ غایب (غیرموجه)
۲ ۹۴۱۷۲۱۱۲۸۵ ۱۹٫۵
۳ ۹۱۱۱۴۱۰۹۷۳ ۱۲
۴ ۹۱۱۱۴۱۰۲۵۴ ۱۲
۵ ۹۲۱۱۲۱۲۷۸۳ ۱۸
۶ ۹۱۱۱۴۱۱۷۰۵ ۱۸
۷ ۹۳۱۷۲۱۲۳۵۳ ۱۶٫۷۵
۸ ۹۱۱۱۲۱۱۰۷۳ ۲۰
۹ ۹۳۱۷۲۱۲۳۰۸ ۱۳
۱۰ ۹۱۱۱۲۱۲۵۳۵ ۱۶
۱۱ ۹۴۱۷۲۱۰۷۸۹ ۱۵٫۵
۱۲ ۹۴۱۷۲۱۱۷۲۴ ۱۵
۱۳ ۹۳۱۷۲۱۱۸۴۶ ۲۰
۱۴ ۹۲۱۱۲۱۰۰۸۴ ۱۵
۱۵ ۹۱۱۱۴۱۱۸۸۴ ۱۶
۱۶ ۹۰۱۱۲۱۱۲۷۴ ۱۳٫۵
۱۷ ۹۳۱۷۲۱۱۷۷۸ ۱۹
۱۸ ۹۴۱۷۲۱۲۹۴۹ ۱۵٫۵
۱۹ ۹۳۱۱۲۱۰۷۴۸ ۱۹
۲۰ ۹۱۱۱۴۱۰۹۳۹ ۱۷٫۵
۲۱ ۹۲۱۱۲۱۰۱۷۴ ۱۴٫۵
۲۲ ۹۳۱۷۲۱۳۳۸۷ ۱۴
۲۳ ۹۴۱۷۲۱۲۰۹۵ ۱۶
۲۴ ۹۲۱۲۴۱۳۰۹۱ غایب (غیرموجه)
۲۵ ۹۲۱۱۴۱۰۲۲۲ ۱۹
۲۶ ۹۲۱۱۴۱۱۳۵۷ ۱۷
۲۷ ۹۳۱۷۲۱۰۵۳۱ ۱۲
۲۸ ۹۲۱۱۲۱۳۸۲۹ ۱۵٫۵
۲۹ ۹۲۱۱۲۱۳۸۳۰ ۱۴٫۵
۳۰ ۹۲۱۲۵۱۰۸۴۲ ۱۸
۳۱ ۹۳۱۱۲۱۱۲۴۴ ۱۹٫۷۵
۳۲ ۹۲۱۱۴۱۰۳۹۰ ۲۰
۳۳ ۹۴۱۷۲۱۱۱۲۸ ۱۱٫۵
۳۴ ۹۴۱۷۲۱۳۰۷۴ ۱۷٫۵
۳۵ ۹۴۱۷۲۱۴۰۷۵ ۱۵
۳۶ ۸۸۱۱۲۱۲۶۳۲ غایب (غیرموجه)
۳۷ ۹۴۱۷۲۱۰۳۶۳ ۱۹٫۵
۳۸ ۹۱۱۱۴۱۱۶۲۶ ۲۰
۳۹ ۹۲۱۲۵۱۱۲۰۳ ۱۷
۴۰ ۹۲۱۱۲۱۱۵۱۳ ۱۴
۴۱ ۹۲۱۲۵۱۰۵۹۴ ۲۰
۴۲ ۹۲۱۱۲۱۱۸۳۸ ۱۷٫۵

تبریک: ۱۹ نفر بالای ۱۹ شده اند.