اقتصاد مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج؛ علی شهابی

نمرات نهایی درس اقتصاد مهندسی ترم تابستان سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح زیر است:

ردیف شمارۀ دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۹۳۰۲۷۰۲۹۷ ۱۳٫۵ سیزده و و نیم
۲ ۹۳۰۱۶۱۴۴۸ ۱۷ هفده
۳ ۹۰۴۳۱۲۰۹۶۶m ۱۲٫۵ دوازده و و نیم
۴ ۹۳۰۶۳۴۴۵۴ ۱۵٫۵ پانزده و نیم
۵ ۹۳۰۱۸۳۵۵۰ ۱۵٫۵ پانزده و نیم
۶ ۹۲۰۳۵۷۱۶۱ ۱۵ پانزده
۷ ۹۳۰۱۸۵۲۲۰ ۱۵٫۲۵ پانزده بیست و پنج صدم
۸ ۹۳۰۱۹۶۲۸۶ ۱۵ پانزده
۹ ۹۳۰۲۳۱۸۳۰ ۱۷ هفده
۱۰ ۹۳۰۱۶۶۹۶۹ ۱۵ پانزده
۱۱ ۹۳۰۲۹۸۵۰۸ ۵ پنج
۱۲ ۹۳۰۲۳۱۹۶۱ ۱۵ پانزده
۱۳ ۹۳۰۲۵۶۳۷۵ ۱۲٫۵ دوازده و نیم
۱۴ ۹۳۰۲۳۲۰۴۸ ۱۴٫۵ چهارده و نیم
۱۵ ۹۳۰۲۲۸۴۹۶ ۹ نه
۱۶ ۹۳۰۱۵۴۸۶۹ ۱۸٫۵ هیجده و نیم
۱۷ ۹۳۰۱۶۹۷۱۶ ۱۸ هیجده
۱۸ ۹۳۰۱۶۹۴۱۲ ۱۷ هفده
۱۹ ۹۳۰۲۲۹۳۱۶ ۱۳٫۵ سیزده و نیم
۲۰ ۹۲۰۹۷۶۴۱۰ ۹ نه
۲۱ ۹۲۰۳۶۲۲۸۸ ۱۷ هفده
۲۲ ۹۳۰۱۶۵۹۵۶ ۱۳ سیزده
۲۳ ۹۰۰۵۶۱۴۱۰ ۱۴٫۵ چهارده و نیم
۲۴ ۹۳۰۱۹۸۷۳۵ ۹ نه
۲۵ ۹۳۰۱۸۴۶۷۵ ۱۴ چهارده
۲۶ ۹۳۰۲۵۱۷۷۰ ۱۷٫۵ هفده و نیم
۲۷ ۹۳۰۱۹۷۱۱۰ ۱۷ هفده
۲۸ ۹۳۰۲۳۳۹۷۷ ۱۴٫۵ چهارده و نیم
۲۹ ۹۳۰۱۶۶۰۲۳ ۱۵ پانزده
۳۰ ۹۳۰۱۵۰۰۰۳ ۱۴ چهارده
۳۱ ۹۱۰۳۹۸۵۸۷ ۱۲ دوازده
۳۲ ۹۲۰۴۷۹۲۴۴ ۱۸ هیجده
۳۳ ۹۳۰۱۷۲۲۹۵ ۱۷٫۲۵ هفده بیست و پنج صدم
۳۴ ۹۳۰۲۵۶۱۶۸ ۱۲ دوازده
۳۵ ۹۲۰۳۹۵۲۳۲ ۹ نه
۳۶ ۹۲۴۳۱۲۰۸۶۶m ۱۰٫۷۵ ده هفتاد و پنج صدم
۳۷ ۹۱۴۳۱۲۰۹۹۸m ۱۶ شانزده
۳۸ ۹۲۰۴۲۶۹۵۷ ۹ نه
۳۹ ۹۳۰۲۳۱۸۴۶ ۱۵٫۵ پانزده و نیم
۴۰ ۹۳۰۱۹۲۰۰۹ ۱۸٫۵ هیجده و نیم
۴۱ ۹۱۰۱۷۷۶۸۶ ۱۱٫۲۵ یازده بیست و پنج صدم