قابل توجه دانشجویان گرامی درس سیاست پولی مالی؛ رشته مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سیاست پولی مالی، تهران مرکز، - مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع

نمرات نهایی درس سیاست پولی مالی ترم تابستان 94 به شرح زیر است:


شماره دانشجویی
نمره
920324518 18
900633147 13
900572357 15
89014799500 14.5
93264100380 0
93264100378 0
90264100375 0
91264100391 19
93264100381 0
93264100373 0
89014807700 0
900566263 19.25
93264100409 10
89014810600 0
93264100389 14.5
89264100165 18
93264100408 0
93264100384 20
89014814100 0
88264100397 13
900567401 14
910179449 19
93264100383 0
89264100209 10
910204154 19
92264100364 15
910354332 0
93264100406 0
910105041 12
92264100395 20
93264100362 19.25
900590873 15.5