کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع - دانشگاه کرج علی شهابی

نمرات نهایی درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع ترم تابستان سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۹۲۰۳۹۱۴۴۰ ۲۰ بیست
۲ ۹۲۰۴۲۸۲۱۱ ۱۲ دوازده
۳ ۹۴۰۳۹۸۹۷۶ ۹ نه
۴ ۹۱۰۱۹۱۷۹۷ ۱۹٫۵ نوزده و نیم
۵ ۸۹۰۱۹۳۱۰۰ ۱۲ دوازده
۶ ۹۲۰۳۹۶۲۸۹ ۱۸٫۵ هیجده و نیم
۷ ۸۹۰۵۷۴۶۶۹ ۱۷٫۲۵ هفده و بیست و پنج صدم
۸ ۹۰۰۵۴۹۶۴۸ ۱۷٫۵ هفده و نیم
۹ ۹۰۰۷۰۸۹۱۷ ۹ نه