کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، استاد علی شهابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری

نمرات نهایی درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت ترم دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به شرح زیر است:

ردیف شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۱۰۱۷۸۲۹۸ ۱۳٫۵
۲ ۹۴۳۰۰۲۵۴۹ ۱۳٫۵
۳ ۹۵۲۱۸۱۰۵۹ ۲۰
۴ ۹۵۲۰۱۱۶۲۷ ۱۰
۵ ۹۳۲۳۵۰۴۸۷ ۱۳
۶ ۹۴۳۲۶۸۱۱۱ ۲۰
۷ ۹۳۲۳۴۶۷۹۰ ۱۱
۸ ۹۴۳۰۳۰۰۵۳ غیبت
۹ ۹۴۳۰۳۱۸۴۵ ۱۰
۱۰ ۹۵۲۰۱۱۴۷۵ ۱
۱۱ ۹۴۳۰۰۲۵۵۰ ۱۷
۱۲ ۹۴۳۰۶۳۴۱۸ ۱۰
۱۳ ۹۴۳۰۱۱۵۱۴ ۱
۱۴ ۹۴۳۲۹۵۷۷۲ ۲۰
۱۵ ۹۵۲۰۶۴۴۰۶ ۱۰
۱۶ ۹۴۳۰۲۱۶۸۳ ۲۰
۱۷ ۹۴۳۰۷۷۷۶۹ غیبت
۱۸ ۹۳۲۲۱۱۲۱۰ ۱۹
۱۹ ۹۴۳۲۷۹۷۷۰ ۱۶٫۵
۲۰ ۹۴۳۲۷۴۰۲۶ غیبت
۲۱ ۹۴۳۳۱۵۱۸۸ ۱۹
۲۲ ۹۴۳۲۰۹۸۳۰ ۱۳
۲۳ ۹۴۳۲۷۱۹۹۱ ۱۴
۲۴ ۹۴۳۳۰۷۹۴۲ ۱۶٫۵
۲۵ ۹۴۳۰۳۶۴۷۴ ۱۸
۲۶ ۹۴۳۲۸۲۳۹۰ ۱۲
۲۷ ۹۴۳۲۵۵۵۳۳ غیبت
ردیف شماره دانشجویی نمره
۱ ۹۴۳۲۹۹۱۰۱ ۵
۲ ۹۴۳۲۰۱۸۳۵ ۱۰
۳ ۹۴۳۱۵۰۰۸۲ ۱۳
۴ ۹۴۳۲۷۶۲۴۷ غیبت
۵ ۹۴۳۱۱۱۱۹۲ ۲۰
۶ ۹۴۳۲۸۱۳۷۰ غیبت
۷ ۹۴۳۲۸۲۹۲۷ ۹
۸ ۹۴۳۳۳۴۴۹۸ ۱۵
۹ ۹۴۳۰۰۶۹۱۶ ۹٫۵
۱۰ ۹۱۰۰۱۸۰۶۴ ۹
۱۱ ۹۴۳۲۹۲۱۹۲ ۱۳
۱۲ ۹۳۲۳۲۲۰۲۴ ۹٫۵
۱۳ ۹۴۳۲۹۵۵۱۰ غیبت
۱۴ ۹۲۰۶۶۲۰۷۰ ۱۳
۱۵ ۹۴۳۳۰۹۱۸۱ ۹٫۵
۱۶ ۹۴۳۲۷۵۷۵۷ غیبت
۱۷ ۹۳۲۳۳۴۶۵۹ ۱
۱۸ ۹۴۳۱۵۷۶۴۴ ۱۷
۱۹ ۹۴۳۱۵۷۹۱۱ ۱۶٫۵
۲۰ ۹۴۳۳۳۹۱۴۶ ۲۰
۲۱ ۹۲۲۵۳۵۴۲۰ ۱۳
۲۲ ۹۴۳۲۶۷۱۴۴ ۲۰
۲۳ ۹۳۰۰۲۱۸۴۶ ۹٫۵
۲۴ ۹۴۳۲۶۶۳۵۱ ۱۲
۲۵ ۹۳۲۲۸۸۷۹۰ غیبت

میانگین نمرات: ۱۴

تعداد نمره ۲۰: ۷ نفر