قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه فن و دانش ساوه.

مهندسی صنایع - Industrial Engineering - علی شهابی - Ali Shahabi - دانشکده مهندسی صنایع

مباحث کمک آموزشی نهایی درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها را می توانید از اینجا دانلود کنید:

تولید چابک

تولید در کلاس جهانی

تولید ناب

Kanban

مهندسی معکوس

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی

بررسی مطالب روز
نمایش فیلم های آموزشی تولید در مهندسی صنایع
پوشش کامل محتوای درس