ارزیابی کار و زمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نمرات نهایی درس ارزیابی کار و زمان نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح زیر است:

ردیف

شماره دانشجویی

نمره نهایی

۱ ۹۲۰۴۶۱۸۷۵ ۱۰
۲ ۹۳۰۱۷۱۲۶۹ ۱۶
۳ ۹۲۰۳۶۱۹۱۰ ۱۵٫۵
۴ ۹۳۰۱۹۸۰۳۳ ۱۴
۵ ۹۲۰۴۴۷۷۹۳ ۱۰
۶ ۹۳۰۲۴۲۳۲۸ ۱۶٫۷۵
۷ ۹۲۰۳۳۵۲۰۴ غ امتحان
۸ ۹۳۰۶۳۸۲۹۰ ۲۰
۹ ۹۳۰۲۳۱۸۳۰ ۱۸
۱۰ ۹۲۰۳۹۲۸۴۱ غ امتحان
۱۱ ۹۲۰۳۲۹۷۶۰ ۲۰
۱۲ ۹۳۰۲۴۵۳۶۳ ۱۳
۱۳ ۹۲۰۳۶۱۴۸۷ ۱۷
۱۴ ۹۳۰۶۳۱۹۲۷ ۱۳
۱۵ ۹۳۰۱۹۳۶۲۸ ۱۸٫۵
۱۶ ۹۲۰۴۷۹۸۶۲ ۱۲
۱۷ ۹۲۰۴۴۵۱۰۰ ۱۳٫۲۵
۱۸ ۹۲۰۴۷۶۴۱۰ ۱۵
۱۹ ۹۳۰۱۹۶۳۸۸ ۱۴٫۵
۲۰ ۹۲۰۳۵۸۴۰۹ ۱۰٫۲۵
۲۱ ۹۰۰۴۹۷۹۴۱ غ امتحان
۲۲ ۹۳۰۱۹۳۵۴۷ ۱۷٫۲۵
۲۳ ۹۲۰۳۵۹۵۵۲ ۱۷
۲۴ ۹۲۰۴۴۷۸۸۸ ۱۵
۲۵ ۹۳۰۱۹۱۴۲۳ ۱۸٫۷۵
۲۶ ۹۲۰۴۸۰۳۲۵ ۱۲
۲۷ ۹۲۰۴۷۹۴۴۰ ۱۴
۲۸ ۹۲۰۳۶۱۰۵۲ ۱۴
۲۹ ۹۲۰۳۹۶۴۲۷ ۱۶
۳۰ ۹۲۰۴۴۱۷۰۷ ۱۷٫۲۵
۳۱ ۸۷۴۳۱۲۰۹۴۲m ۱۷
۳۲ ۹۲۰۳۴۹۴۹۹ ۱۶٫۲۵
۳۳ ۹۲۰۳۶۱۷۹۴ ۱۳٫۲۵
۳۴ ۹۲۰۳۶۲۰۸۳ ۱۵
۳۵ ۹۲۰۳۳۸۳۰۰ ۱۸
۳۶ ۹۳۰۲۵۴۸۳۴ ۱۸
۳۷ ۹۲۰۴۷۳۰۸۵ ۱۵٫۲۵
۳۸ ۹۲۰۴۲۴۵۰۵ غ امتحان
۳۹ ۹۳۰۲۲۴۷۱۷ ۱۷
۴۰ ۹۲۰۴۴۳۷۲۵ ۱۵٫۵
۴۱ ۹۳۰۱۹۶۴۱۸ ۱۶
۴۲ ۹۲۰۳۳۰۴۳۱ ۱۵٫۲۵
۴۳ ۹۳۰۲۴۷۰۳۰ ۱۴
۴۴ ۹۱۰۰۱۸۳۷۴ غ امتحان
۴۵ ۹۲۰۴۳۳۶۹۳ ۱۴
۴۶ ۹۲۰۳۹۵۲۳۲ ۱۴٫۵
۴۷ ۹۱۰۳۹۰۹۹۸ ۱۷٫۷۵
۴۸ ۹۲۰۳۹۶۳۵۰ ۱۸
۴۹ ۹۲۰۴۲۶۹۵۷ ۹
۵۰ ۹۲۰۴۶۵۹۱۹ غ امتحان
۵۱ ۹۳۰۱۷۱۳۰۸ ۱۶٫۷۵
۵۲ ۹۳۰۲۲۷۹۱۹ ۱۷٫۷۵
۵۳ ۹۲۰۳۹۰۲۴۸ ۱۴
۵۴ ۹۲۰۳۶۲۲۶۳ ۱۲٫۵
۵۵ ۹۲۰۴۴۷۳۷۶ ۹
۵۶ ۹۱۴۳۱۲۱۰۵۰m غ امتحان