تبلیغات خلاقانۀ ماه مبارک رمضان برای جذب و تحریک مسلمانان به خرید و نفوذ - علی شهابی

نمرات نهایی درس اصول بازاریابی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به شرح زیر است:

 

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف
۱ ۸۹۰۷۰۰۴۷۹ ۹ نه
۲ ۹۱۰۱۹۷۱۳۹ ۱۹٫۵ نوزده و نیم
۳ ۹۰۰۷۰۰۵۹۱ ۹ نه
۴ ۹۲۰۴۶۵۹۲۵ ۱۸٫۵ هجده و نیم
۵ ۹۲۰۴۰۸۲۹۲ ۱۸٫۵ هجده و نیم
۶ ۹۰۰۷۰۰۲۲۳ ۹ نه
۷ ۹۲۰۳۵۰۳۵۰ ۲۰ بیست
۸ ۹۲۰۴۲۳۷۶۷ ۲۰ بیست
۹ ۹۲۰۳۸۹۱۸۱ ۱۸ هجده
۱۰ ۹۲۰۴۰۴۷۴۲ ۱۹٫۵ نوزده و نیم
۱۱ ۹۲۰۴۷۹۴۹۰ ۲۰ بیست
۱۲ ۹۲۰۳۵۲۵۲۰ ۱۹٫۲۵ نوزده و بیست و پنج صدم
۱۳ ۹۲۰۳۶۲۳۰۶ ۱۷ هفده
۱۴ ۹۲۰۳۹۶۳۰۶ ۱۵٫۲۵ پانزده و بیست و پنج صدم
۱۵ ۹۱۴۳۱۲۰۷۴۸m ۱۷ هفده
۱۶ ۹۱۴۳۱۲۱۰۳۰m ۱۶٫۵ شانزده و نیم
۱۷ ۹۰۰۵۵۷۲۲۸ ۱۵٫۵ پانزده و نیم
۱۸ ۹۱۰۲۲۰۷۸۰ ۱۶ شانزده
۱۹ ۹۲۰۳۹۶۶۲۰ ۱۸ هجده
۲۰ ۹۲۰۴۱۱۹۴۱ ۱۸٫۲۵ هجده و بیست و پنج صدم
۲۱ ۹۱۴۳۱۲۱۰۷۸m ۱۹ نوزده
۲۲ ۹۱۰۱۷۱۴۱۲ ۱۵٫۷۵ پانزده و هفتاد و پنج صدم
۲۳ ۹۰۰۷۰۰۴۹۹ ۹ نه
۲۴ ۹۱۴۳۱۲۰۹۳۷m ۲۰ بیست
۲۵ ۹۲۰۳۶۱۸۷۱ ۲۰ بیست
۲۶ ۹۲۰۳۹۳۴۵۰ ۱۹ نوزده
۲۷ ۹۲۴۳۱۲۱۰۵۲m ۲۰ بیست
۲۸ ۹۰۴۳۱۲۰۷۷۷m ۱۶ شانزده
۲۹ ۹۲۰۳۶۱۶۵۶ ۱۹٫۵ نوزده و نیم
۳۰ ۹۱۰۱۷۸۰۴۶ ۱۶٫۲۵ شانزده و بیست و پنج صدم
۳۱ ۹۰۰۵۸۲۷۰۵ ۲۰ بیست
۳۲ ۹۱۴۳۱۲۰۹۵۱m ۱۳ سیزده
۳۳ ۹۰۴۳۱۲۰۸۵۲m ۲۰ بیست
۳۴ ۹۰۴۳۱۲۱۰۵۱m ۱۶ شانزده
۳۵ ۹۲۰۳۳۸۳۰۰ ۱۸ هجده
۳۶ ۹۳۰۱۶۳۸۹۹ ۱۸٫۵ هجده و نیم
۳۷ ۹۳۰۲۲۳۹۳۱ ۱۸ هجده
۳۸ ۹۲۰۳۵۸۴۰۱ ۱۵٫۷۵ پانزده و هفتاد و پنج صدم
۳۹ ۹۲۰۳۹۵۲۳۹ ۱۶ شانزده
۴۰ ۹۲۰۴۴۳۷۲۵ ۱۷ هفده
۴۱ ۹۱۰۰۰۵۰۸۹ ۱۹٫۵ نوزده و نیم
۴۲ ۹۲۰۳۹۶۲۸۹ ۱۸ هجده
۴۳ ۹۲۰۳۵۹۲۹۴ ۱۹ نوزده
۴۴ ۹۱۴۳۱۲۰۹۷۰m ۱۷ هفده
۴۵ ۹۱۴۳۱۲۰۹۹۸m ۱۴ چهارده
۴۶ ۹۰۰۵۴۹۶۴۸ ۱۵٫۵ پانزده و نیم
۴۷ ۹۲۰۳۹۶۳۵۰ ۱۹٫۵ نوزده و نیم
۴۸ ۹۲۰۳۶۱۹۳۲ ۱۶ شانزده
۴۹ ۹۲۰۳۳۸۱۷۲ ۱۸٫۵ هجده و نیم
۵۰ ۹۱۰۲۱۱۳۸۳ ۱۲ دوازده
۵۱ ۹۰۰۵۶۱۹۶۵ ۲۰ بیست