کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - استاد علی شهابی

نمرات نهایی درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع نیم سال اول 94-95 به شرح زیر است:

 

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890574287  – 9 –
2 8943121058m  15.50
3 890574319  18.50
4 910362330  19.50
5 890574337  12.00
6 890574338  11.00
7 920329760  19.00
8 930268888 – 0 –
9 890574385  13.00
10 910058708 19.50
11 890574430 – 0 –
12 9143121030m  16.00
13 890574479  18.00
14 910012204  19.50
15 890574498  14.00
16 930170618  16.00
17 900476553  14.00
18 87431626994 – 0 –
19 890193102  – 8 –
20 890193152  18.00
21 87431214377 – 0 –
22 9143121047m  20.00
23 890574713  15.00
24 9143121050m – 0 –

 

میانگین نمرات 12.75 می باشد.