روش تحقیق، مهندسی صنایع مهندسی مالی، دکتر علی شهابی

منابع کمک آموزشی درس “روش تحقیق” مقطع کارشناسی ارشد را می توانید از اینجا دانلود کنید (با پسورد ارایه شده در کلاس):

 روش تحقیق، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی مالی

 

لازم به ذکر است این منبع کمک آموزشی بوده و دانشجویان لازم است به تمامی مطالب ارایه شده در کلاس شامل مقالات، کتب، ارایه ها و مطالب مورد بحث در کلاس توجه کامل نمایند.

حتماً پروژه های خود را با دقت دنبال کنید.

تذکر: هم درس هایی که پسورد فایل را ندارند مشخصات، شماره دانشجویی و درخواست پسورد خود را به اینجانب ایمیل کنند.

موفق و سربلند باشید.

علی شهابی