در عصر فرا صنعتی و با توجه به اسناد بالادستی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران چشم انداز جمهوری اسلامی ایران چشم انداز جمهوری اسلامی ایران کسب دانش باید مستمر، بومی و به روز باشد.

دانشجویان محترم استاد علی شهابی می توانند منابع کمک درسی خود را از قسمت های مربوطه و با پسورد اعلام شده دریافت و استفاده کنند.