نوشته‌ها

تعهد و تخصص

اگر کاری را که تخصص آن را نداشته باشی به عهده بگیری

متعهد نیستی.

تخصص بدون تعهد مانند ماشین بدون فرمان است… .. . !!