نوشته‌ها

معنای اسلامی شدن دانشگاه

 

دانشگاه‌ها باید آن بخش از گزاره‌های علوم تجربی که غلط بودن آنها به تجربه ثابت شده است را از سرفصل‌ها حذف کنند تا دانشگاهی به معنای واقعی کلمه علمی داشته باشیم.

این همان دانشگاه اسلامی است.

اسلامی شدن دانشگاه یعنی هرچه عالمانه شدن سرفصل‌ها و متون درسی.

و این محتاج یک جنبش علمی علیه سرفصل‌های منسوخ است.