نوشته‌ها

روی فردا حساب نکن!

 

در آینده هیچگاه فرصت کافی برای جبران گذشته نیست.

فردا اگر فرصتی باشد برای تکمیل و اصلاح امور همان روز هم کم است.

پس هیچ وقت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها روی فردا حساب نکن… .. . !!

در عوض برای فردا به صورتی برنامه‌ریزی کن که گویی از امروز کمتر وقت داری. پس بخشی از کار فردا را امروز انجام بده.