نوشته‌ها

آینده را بهتر بسازیم

 

هر کسی باید تاریخ حیات خودش را به یاد داشته باشد

و هرچند وقت یکبار آن را مرور کند،

و در حال عبور از تاریخ زندگی خودش آن را یادداشت کند.

ما هرکدام قهرمان تاریخ زندگی خودمان هستیم.

نباید این قهرمان را تنها بگذاریم.

باید با مرور گذشته تاریخ زندگی او، به ساختن آیندۀ او کمک کنیم.