نوشته‌ها

آنها که داستان امروز ما را باور نمی‌کنند

 

روزی خواهد آمد که انسان‌ها به دلیل عقل و علم تسلیم دین بشوند.

در آن‌روز اگر کسی بی‌دینی کند آدم احمقی جلوه می‌کند.

مردم آن روزگار داستان امروز ما را باور نخواهند کرد که بعضی‌ها با بی‌دینی برای خود شأنی قائل بودند.

آن روز اگرچه همه به دلیل عقلانیت تسلیم دین خدا خواهند شد؛ اما همه نمی‌توانند عاشقانه دینداری کنند.

فرق است بین مسلم و مؤمن.